ارزیابی سطح ترس از شکست در کارآفرینی

ارزیابی سطح ترس از شکست در کارآفرینی

لطفاً تعیین کنید صحت و تکرار هر عبارت در زندگی کارآفرینی شما چگونه است: