۶۷ مدل‌ نوآوری

۶۷ مدل‌ نوآوری

نوآوری در هر سازمانی بایستی منطبق بر وضعیت آن سازمان انجام شود؛ نوآوری فرایندی است که به فرهنگ سازمانی، منابع سازمان، محیط سازمان و بسیاری موارد دیگر وابسته است. در ادبیات مدیریت مدل‌های بسیاری به‌منظور تبیین فرایند انجام نوآوری در سازمان ارائه‌شده است. این مدل‌ها بر...
نوآوری باز (قسمت چهارم)

نوآوری باز (قسمت چهارم)

نوآوری باز بخش چهارم: پارادایم نوین در مدیریت نوآوری در بخش قبل الگوی نوآوری بسته، به‌عنوان پارادایم غالب در مدیریت نوآوری در طی قرن گذشته، معرفی شد. امروزه رویکرد بسته نسبت به نوآوری و تمرکز بر تحقیق و توسعه داخلی در داخل سازمان روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود؛ در مقابل...