نوآوری باز و توسعه کسب و کارها

« نوآوری باز و توسعه کسب و کارها »

تجارب عملی استفاده از نوآوری باز در کسب و کار

در این بخش به بررسی بخشی از سخنرانی‌های آقایان رضا اسدی فرد و محمود کریمی در حوزه‌ی نوآوری باز و اهمیت آن در توسعه کسب و کار، خواهیم پرداخت و در ادامه نیز، تجربه‌ی موفق و شنیدنی ۵ نفر از مدیران شرکت‌های ایرانی و ستاد نانو را در استفاده از فرایند نوآوری باز، روایت خواهیم کرد.