توسعه بازار فناوری نانو در صنایع

«توسعه بازار فناوری نانو در صنایع»

روایتی شنیدنی از توسعه بازار کسب‌و‌کارهای ایرانی در خارج‌ از مرزها

در این بخش به بررسی بخشی از سخنرانی‌های آقایان مهندس فرزاد کمانکش، مهندس دریاباری مهندس بابک رشیدی ، مهندس علی صالحی و مهندس علی موسوی زاده در حوزه‌ی توسعه بازار فناوری نانو در صنایع، خواهیم پرداخت.