دکتر سعید سرکار

«پرونده تبدیل علم به ثروت»

گفتاری از دکتر سعید سرکار (دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)

با دکتر سعید سرکار عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر ویژه‌ی ستاد فناوری نانو همراه باشید.در این بخش به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث اقتصاد دانش‌محور خواهیم پرداخت.