دکتر فرداد زند

«پرونده ترس از شکست در کارآفرینی»

گفتاری از دکتر فرداد زند (کارآفرین، مشاور نوآوری و سرمایه‌گذار در حوزه‌ی هایتک)

با دکتر فرداد زند کارآفرین، مشاور نوآوری و سرمایه‌گذار در حوزه‌ی هایتک همراه باشید. در این بخش به بررسی شناخت‌نامه و تجربیات ایشان در مبحث کارآفرینی و ترس از شکست در کارآفرینی، خواهیم پرداخت.