نوآوری باز (قسمت چهارم)

نوآوری باز (قسمت چهارم)

نوآوری باز بخش چهارم: پارادایم نوین در مدیریت نوآوری در بخش قبل الگوی نوآوری بسته، به‌عنوان پارادایم غالب در مدیریت نوآوری در طی قرن گذشته، معرفی شد. امروزه رویکرد بسته نسبت به نوآوری و تمرکز بر تحقیق و توسعه داخلی در داخل سازمان روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود؛ در مقابل...